1. Leksiyon/Lesson 1: Bago Magbasa/ Pre-reading

Standard

Paksa 1/Topic 1: Ako at ang aking pamilya ay may lahing Pilipino/ My family and I are of Filipino descent

I.    Mga Layunin/Objectives

A. Pagpapahalaga/ Expressive Objectives

1.Magkaroon ng pakiramdam ng kaugnayan sa Pilipinas./ To develop a sense of affinity for and connection with the Philippines

2. Maibigan ang mga nilalaman at wika ng mga alamat at kuwentong bayan sa Pilipinas./ To appreciate the content and language of Philippine legends and folklor

B. Kasanayan/ Instructional Objectives

  1. Magpakilala ng sarili./To introduce oneself
  2. Malaman ang pangalan ng mga miyembro ng pamilya sa Pilipino./To know the Filipino terms for family members.
  3. Malaman ang mga lugar sa Pilipinas kung saan nagmula ang pamilya./To know about the family’s place of origin in the Philippines
  4. Matutunan ang alpabetong Pilipino./To be familiar with the Filipino alphabet./Matutunan ang mga bahagi ng katawan./To learn about the parts of the body.

II. Nilalaman at mga Kagamitan/ Subject Matter and Materials
A.      Nilalaman/Selection :

Pangunahing aklat/Main book: Si Malakas at si Maganda  mula sa/ from Noong Unang Panahon  ni/by Rafaelita S. Valera (Adarna House, 2005)

Karagdagang aklat/Supplementary book: Alpabetong Pilipino ni/by Virgilio Almario (Adarna House, 2003

Kagamitan/ Materials: larawan ng mga miyembro ng pamilya, mapa o aklat tungkol sa Pilipinas at mga ibon, mga letrang may magnet kasama na ang ng at ny.

pictures of family members, map or book about the Philippines and birds, magnetic letters with improvised letters ng and ñ/ny.

III.              Pamamaraan/ Procedure

A.     Bago Magbasa/ Pre-reading

1.      Pagpapagising sa Kasalukuyang Kaalaman/ Activating Prior Knowledge

Pagusapan ang mga nalalaman niya tungkol sa nga ibon. Ano ang ginagawa ng mga ibon ? Ano ang mga nais nilang kainin ? Saan sila nakatira ? Magbigay ng halimbawa ng mga ibon na matatagpuan sa kanilang bansa at sa Pilipinas.

Talk about what s/he knows about birds. What do birds do? What do they like to eat? Where do they live? Give examples of birds from your country or of the Philippines.

2. Pag-aalis ng mga Balakid/ Developing Concepts and Vocabulary 

Ipakita ang larawan ng mga miyembro ng pamilya.  Sabihin ang tawag sa kanila sa  Pilipino. Maglaro ng « Sino ito ? ». Sabihin ang pangalan ng  miyembro  ng pamilya sa Inggles at dapat sabihin ng bata ang salita sa Pilipino.

Show printed pictures of people especially family members. Try to name them together in Filipino with the English equivalent.  Play a game of  Sino ito? (Who is this?). Say the name of the picture and the child should get the correct one and repeat its name to you.  

Mga Miyembro ng Pamilya/ Members of the Family:

Magulang/Parents: Itay/Tatay (Father), Inay/Nanay (Mother)

Anak/Children: Kuya/Diko (big brother), Ate/Ditse (big sister),

Bunso (youngest sibling)

Mga kamag-anak/Relatives: Lolo at Lola (Grandfather and Grandmother),

Tiyo at Tiya o Tito at Tita (Uncle and Aunt), pinsan (cousin),

Pamangkin  (nephews and niece)

3. Pagganyak/ Developing a Purpose for Reading

Buhayin ang kanyang interes sa kuwentong babasahin ng  isa sa mga kilalang alamat sa Pilipinas.

Pique his/her interest on the story about to be  read which is a popular legend in the Philippines.

Sa iyong palagay, paano nagsimula ang mundo ? Saan nanggaling ang mga tao? I-drowing ito. Maaari rin na basahin ang Bibliya o ang istorya ng bansang tinitirahan tungkol sa pinagmulan ng mundo at ng tao.

How do you think did the world and its people came to be? Draw a picture. One can also refer to the Bible story or stories from their current country about the origin of the world and its people.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s