5. Leksiyon/Lesson 5: Pagsusuri/Evaluation

Standard

Topic 5: Ito ang Pilipinas sa aking paningin./This is the Philippines in my mind.

A. Rubrik sa Pagsusuri ng Leksyon 5/Assessment Rubric for Lesson 5

Task/Gawain

Score

a. Sabihin ang kanyang mga nalalaman o tungkol sa Pilipinas at sa kanyang mga ninuno.

Tell me  about the Philippines as well as  your thoughts about your Philippine roots and heritage.

 

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

b. Magtanong ng kahit ano.

Ask questions about anything under the sun.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

c. Kantahin ang  Lupang Hinirang o Bayan Ko.

Sing either Lupang Hinirang or Bayan Ko.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

 

 

KABUUAN/TOTAL                           /15 puntos/points

 

B. Mga puna sa paggamit ng wika, mga kalakasan, kahinaan, pananaw tungkol sa at pakikitungo sa leksyon ng bata, atbp/ Comments and observations on the child’s language use, strengths, weaknesses, attitude toward and behavior during the lesson, etc. 

Aspeto/Area

Mga Puna/ Comments and Observations

1. Paggamit ng wika ng bata-mga kalakasan/ Child’s language use –strong areas  
2. Paggamit ng wika ng bata-mga kahinaan/ Child’s language use –weak areas  
3. Palagay/Pagtingin sa leksyon/ Attitude towards the lesson  
4. Iba pa/Others  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s