4. Leksiyon 1/Lesson 1: Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development

Standard

Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development:

Ang Alpabetong Pilipino/Filipino Alphabet

Unang hakbang/Step 1:  Paglalahad/Introduction: Warm-Up

Ang Pilipinas ay may sariling alpabeto na may 28 na titik. Ikumpara ito sa alpabeto o sistema ng panunulat sa bansang tinitirahan.

The Philippines also has its own alphabet with 28 letters. Compare this with the alphabet or writing system of the current country of residence.

Ikalawang hakbang/Step 2: Pagtuturo/Teaching/Modeling

Pagaralan ang alpabetong Pilipino sa pamamagitan ng mga titik na may magnet (gumawa ng titik para sa ng at ny)

Study the Filipino alphabet together by putting the magnetic letters in order (improvise letters for ng and ñ).

Panoorin ang isang palabas mula sa website ng National Commission for Culture and Arts:

Watch a slide presentation from the National Commission for Culture and Arts website:

http://www.ncca.gov.ph/pambata/baybayin/babayin_home.htm

Pagaralan kung paano awitin ito mula sa Youtube:

Learn to sing it from Youtube:

Alpabetong Pilipino kasama ang mga titik/with Lyrics –

Ikatlong Hakbang/Step 3: Gawaing may Patnubay/ Guided Practice

Himukin ang bata na awiting mag-isa ang kanta habang may tinitingnan na tulong biswal.

Encourage the child to sing the song on their own looking at a visual aid if possible.

Maglaro ng Ibigay Mo Sa Akin. Dapat ibigay ng bata ang titik na iyong hinihingi.

Play another round of  Ibigay Mo Sa Akin. Let the child give you the letter that you have mentioned. 

Ikaapat na Hakbang/Step 4: Malayang Gawain/ Pagtatapos/ Independent Practice/ Wrap up

Gumawa ng akrostik ng pangalan ng bata na gumagamit ng mga salitang Filipino.

Spell and create an acrostic of the child’s name using Filipino words.

Halimbawa/Example: J-ollibee, U-lan, A-pat, N-iyog 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s