4. Leksiyon/Lesson 5: Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development

Standard

Topic 5: Ito ang Pilipinas sa aking paningin./This is the Philippines in my mind

Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development:  Pagtatanong/ Asking Questions

Unang hakbang/Step 1:  Paglalahad/Introduction: Warm-Up

In the story, Pearlie asked Teo a lot of questions about his hometown and her experiences with him. How do you ask questions in your language? Even in Filipino we use certain expressions to ask questions.

Ikalawang hakbang/Step 2: Pagtuturo/Teaching/Modeling

Narito ang tala ng mga karaniwang salitang ginagamit upang magtanong:

Here are the common words we use to ask questions:

Ano/What?

Sino/Who?

Saan/Where?

Kailan/When?

Bakit/Why?

Alin/Which?

How/Paano?

Ikatlong Hakbang/Step 3: Gawaing may Patnubay/ Guided Practice

Subuking magtanong gamit ang mga sumusunod na salita./

Try to ask a question using the following words.

Ikaapat na Hakbang/Step 4: Malayang Gawain/ Pagtatapos/ Independent Practice/ Wrap up

Sa kwento, maraming katanungan si Pearlie kay Teo tungkol sa bayang pinagmulan ni Teo at sa kanyang mga karanasan.  Paano magtanong sa iyong wika?  Sa wikang Filipino, may mga katagang ginagamit upang magtanong.

Anu-ano pa ang nais mong matutunan tungkol sa Pilipinas? Isulat ang mga tanong at idagdag sa scrapbook.

In the story, Pearlie had so many questions to Teo about his hometown and experiences. How do you ask questions in your dominant language? There are certain words used in Filipino to ask questions.

What else would you like to know about the Philippines? Write down the questions and add in the scrapbook.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s