4. Leksiyon 4/Lesson 4: Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development

Standard

Paksa 4/ Topic 4: May mga pinapahalagahan kami sa buhay tulad ng paggalang at pagmamahal sa isa’t-isa, bayanihan, kasipagan at kasinupan sa paggastos./We value certain things like love and respect for each other, helpfulness, a strong sense of industry and moderation in spending.

Ang Gamit ng Po at Opo/ The Uses of Po and Opo

Unang hakbang/Step 1:  Paglalahad/Introduction: Warm-Up

Ang paggalang sa mga nakakatanda ay naipapamalas din sa wikang Filipino.  Sa wikang Filipino, ginagamit ang po at opo upang magpahayag ng paggalang.  Kalimitan ay mga Tagalog ang gumagamit nito at hindi kinakailangang gamitan ng ibang mga Pilipino na ibang wika ang kinagisnan (Halimbawa: Bisaya, Ilocano, Bicolano, atbo).  Sa halip na sabihin ang OO para sa salitang YES, ginagamit ang PO at OPO sa mga magulang, nakakatandang kapatid, tiyahin, tiyuhin, lolo at lola, mga may awtoridad at estranghero. (Subukang ihambing at pag-ibahin ito sa pormal na wika ng pangunahing wika ng bata, halimbawa  ang paggamit ng “vous” sa Pranses o “Sie” sa wikang Aleman).

Respect for elders is also reflected in the Filipino language but not everyone is obliged to use it depending on the other Filipino home language that they have learnt. In Filipino Tagalog, we use po and opo  to indicate this sign of respect. Instead  of  just saying “oo” for yes.  One says “opo” to one’s parents, older siblings, aunts, uncles, grandparents, figures of authority and strangers. (Try to compare and contrast this with the formal register used in the child’s dominant language e.g. the use of “vous” in French or “Sie” in German).

Ikalawang hakbang/Step 2: Pagtuturo/Teaching/Modeling

Magbigay ng halimbawa kung paano ginagamit ang po at opo sa tuwing bumabati o nagpapakilala ng sarili, nagsasabi ng ninanais o pangangailangan, nagpapahayag ng damdamin  at pagtugon sa mga katanungan.

Give examples of  using po and opo when greeting people or introducing oneself, saying one’s wants and needs, expressing feelings and giving/answering questions.     

Ikatlong Hakbang/Step 3: Gawaing may Patnubay/ Guided Practice

Hayaan ang batang tumugon sa sumusunod na sitwasyon gamit ang po at opo.

Sa tuwing bumabati o nagpapakilala ng sarili, pagpapahayag ng ninanais o pangangailangan, pagpapahayag ng damdamin at pagtugon sa mga katanungan.

Let the child respond to the following scenarios using po and opo.

When greeting people or introducing oneself, saying one’s wants and needs, expressing feelings and giving/answering questions.

Ikaapat na Hakbang/Step 4: Malayang Gawain/ Pagtatapos/ Independent Practice/ Wrap up

Sa pamamagitan ng Skype o telepono o sa pagkakataong may pagtitipon ng mga Filipino, hayaan ang batang magsanay sa pagbati ng kaniyang mga kaanak gamit ang po at opo.

Ang isang alternatibong gawain ay magbigkas ng mga kataga sa Filipino at hayaan ang batang tukuyin kung saan angkop na idagdag ang po at opo.

Using Skype or by phone or during a Filipino gathering, let the child practice greeting his/her relatives/family friends using po and opo.

 The other alternative is to say Filipino phrases and expressions and let the child determine where the po or opo should be added.

  1. Hikayatin ang batang awitin ang kanta kasabay ng pagsayaw. Encourage the child to sing the songs while dancing to their beat.
  2. Ituro sa kanya kung papaano sabihin ang kanyang araw ng kapanganakan sa Filipino. Teach him/her how to say his birthday in Filipino.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s