4. Leksiyon 3/Lesson 3: Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development

Standard

Topic 3: Mahilig kaming magsaya at magdiwang./We love to have fun and celebrate.

Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development:

Ang mga Araw at Buwan sa Taon/ Days and Months of the Year

Unang hakbang/Step 1:  Paglalahad/Introduction: Warm-Up

Sa aklat, nakasaad na ang Mahal na Araw ay pitong araw, mula Linggo ng Palaspas hanggang Sabado de Gloria. Ang mga araw sa isang linggo ay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes Sabado at Linggo. Ang mga pista at ibang pagdiriwang ay nagaganap sa loob ng labing-dalawang buwan ng isang taon, mula Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at Disyembre.

In the book, Holy Week lasts for seven days, from Palm Sunday to Black Saturday. The days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The feasts and celebrations are also spread out within a span of twelve months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.

Ikalawang hakbang/Step 2: Pagtuturo/Teaching/Modeling

a. Magsanay sa pagkanta ng ngalan ng araw at buwan sa pamamagitan ng awiting Lubi-lubi.

Practice singing the days of the week and the months of the year through the song, Lubi-lubi.

Linggo, Lunes, Martes,

Miyerkoles, Huwebes,

Biyernes, Sabado

Enero, Pebrero

Marso, Abril, Mayo,

Hunyo, Hulyo, Agosto,

Setyembere, Oktubre,

Nobyembre, Disyembre,

Lubi-Lubi

b.      Ituro kung papaano sinasambit ang araw gayun din ang petsa (e.g. kaarawan)./ Teach how to say the day as well as the date (e.g. birthday).

Anong araw ngayon?/What day is it today?

Ngayon ay (petsa)./Today is (date).

Kailan ang iyong kaarawan?/When is your birthday?

Ang aking kaarawan ay sa ika-1 ng Oktubre./My birthday is on 1 October.

Ikatlong Hakbang/Step 3: Gawaing may Patnubay/ Guided Practice

a. Hikayatin ang batang awitin ang kanta kasabay ng pagsayaw.

Encourage the child to sing the songs while dancing to their beat.

b. Ituro sa kanya kung papaano sabihin ang kanyang araw ng kapanganakan sa Filipino.

Teach him/her how to say his birthday in Filipino.

Ikaapat na Hakbang/Step 4: Malayang Gawain/ Pagtatapos/ Independent Practice/ Wrap up

Lumikha ng isang birthday card at isulat ang petsa at pagbati sa wikang Filipino.

Create a birthday card and fill it in with the date and greeting in Filipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s