4. Leksiyon/Topic 2: Pagsasanay ng Kakayahan/ Skills Development

Standard

Paksa 2/Topic 2: Mahilig kaming kumain./We love to eat.

Pagsasanay ng Kakayahan/Skills Development: Pandiwa/ Verbs

Unang hakbang/Step 1:  Paglalahad/Introduction: Warm-Up

Sa kwento, ang Lola ay abala sa paghahanda ng iba’t ibang putahe para kay Jackie.  Anu-ano ang kanyang ginawa?

In the story, the grandmother kept herself busy by preparing different kinds of treats for Jackie. What were the things she did?

Ikalawang hakbang/Step 2: Pagtuturo/Teaching/Modeling

Ang mga pandiwa ay tumutukoy sa mga kilos, kaganapan o kalagayan. Halimbawa:

Verbs refer to an action, occurrence or state. For example:

Naghanda ng ensaymada si Lola. /Lola prepared ensaymada.

Nagluto ng champorado si Lola./Lola cooked champorado.

Lahat ng ito’y nangyari sa nakaraan.  Ngunit ang mga pandiwa ay maaari ring  tukuyin ang kasalukuyan at hinaharap kung kaya’t maaari nating sabihin na: (Gamitin sa  pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa pandiwa)

All these happened in the past. But verbs could also signify the present and the future so one could say (use in differentiating the lesson).

Kasalukuyan/Present:

Naghahanda ng ensaymada si Lola./Lola is preparing  ensaymada.

Nagluluto ng champorado si Lola./Lola is cook ing champorado.

Panghinaharap/Future:

Maghahanda ng ensaymada si Lola./Lola  will prepare ensaymada.

Magluluto ng champorado si Lola./ Lola will cook champorado.

Ikatlong Hakbang/Step 3: Gawaing may Patnubay/ Guided Practice

Maglaro ng Ang Sabi ni Lola (ibinase sa Simon says). Magsambit ng isang kilos na dapat isakilos ng bata. Dapat ay sabihin niyang “Nag________ ako” habang isinasagawa ang kilos.

Play a game of Ang Sabi ni Lola (based on Simon Says). Say an action that the child should do. S/he should say while doing it “Nag________ ako.

Ikaapat na Hakbang/Step 4: Malayang Gawain/ Pagtatapos/ Independent Practice/ Wrap up

Subukang ibalik-aral ang mga pandiwa na natutunan ng bata sa pamamagitan ng pagsasakilos nito at kikilalanin ng bata ang kilos.

Try to review the action words that the child has learnt by showing it to them but let them identify the action.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s