3. Leksiyon 1/Lesson 1: Pagkatapos Magbasa/ Post-reading

Standard

Paksa/Topic 1: Ako at ang aking pamilya ay may lahing Pilipino/ My family and I are of Filipino descent

Pagkatapos Magbasa/ Post Reading

1.     Gawaing Pang-ugnay/Engagement Activities

a.      Mga Tauhan/Character:

Gumawa ng papet ng hari ng mga ibon at sina Malakas at Maganda. Pagusapan ang kanilang mga katangian.

Create puppets of the king of  birds, Malakas and Maganda. Talk about their qualities. 

Halimbawa/ Example:

Who is this? This is the bird that was flying. It is small and colourful.

Sino ito? Ito ang ibon na lumilipad. Siya ay maliit at makulay.

b. Tagpuan/Setting:

Gumamit ng karton ng sapatos o isang piraso ng kartolina upang i-guhit o i-print ang isang tanawin sa Pilipinas. Pinturahan ng luntian ang isang toilet paper tube upang maging kawayan. Gupitin ang gilid. Gumamit ng mga laruan na hayop at halaman (alalahanin ang mga hayop na makikita laman sa Pilipinas) upang makagawa ng isang tagpuan na mukhang nasa Pilipinas.

Using a shoebox or piece of cardboard, draw or print a backdrop of the Philippine islands. Paint a toilet paper tube green and cut a slit on one side to serve as the bamboo. Use toy plants and animals (take note of animals indigenous to the Philippines!) to create a tropical paradise scene.

c. Istorya/Plot:

Gamitin ang mga papet at iba pang mga kagamitan sa pagsalaysay ng kuwento.

Re-tell the story using the puppets and other props.

2. Gawaing pang-ugnay/Engagement Activities 2: Talakayan/ Discussion

Tanungin ang bata upang makita ang kanyang kaalaman at pagunawa sa kuwento.

Delve further on the child’s knowledge of and response to the story.

a.      Sino ang Hari ng Ibon? Si  Malakas? Si Maganda? Who is the king of the bird? Malakas? Maganda?

b. Ano ang hitsura ng mundo noon? How did the world look like before?

c. Ano ang ginawa ng ibon? What did the bird do?

d. Sino ang mga lumabas mula sa kawayan? Ibigay ang kanilang katangian. Who came out of the split bamboo? Describe them.

e. Saan nila gustong tumira? Bakit kaya? Where did they like to live afterwards? Why?

f. Anong pinaka-nagustuhan mo sa kuwento? Bakit? What did you like most in the story? Why?

g. Ano ang hindi mo nagustuhan? Bakit? What did you not like in the story? Why?

3.      Pagpapayaman at Pagpapahaba sa Karanasang Pampanitikan/Enrichment/Extending the Literary Experiencea.     

a. Kumusta ka?/How are you?

Pag-aralan kung paano aawitin ang kantang ito at gamitin sa eksena kung saan nagkakilalala sina Malakas at Maganda. Pagkatapos ay pag-aralan ang iba pang mga ginagamit sa pagpapakilala sa isa’t-isa.

Learn to sing the song together then dramatize the scene in which Malakas and Maganda get to know each other. Then learn the usual phrases used in getting to know someone.

Mga Halimbawa/Examples:

Magandang umaga./Magandang tanghali/hapon./Magandang gabi.

Good morning./Good afternoon./Good evening.

Kumusta ka? Mabuti po/Hindi po mabuti/Okay lang po/May sakit po ako.

How are you? I’m fine./ I’m not so good./ I’m okay./ I am sick.

Anong pangalan mo? Ako po  si… Ang pangalan ko ay….

What is your name? I am… My name is …

Saan ka nakatira? Nakatira po ako sa ….

Where do you live? I live in …

Taga-saan ka sa Pilipinas? Taga- ______________ po kami sa Pilipinas.

Where are you from in the Philippines? We are from … in the Philippines.

Ilang taon ka na? Ako po ay ____ taong gulang.

How old are you? I am … years old.

Sino ang iyong mga magulang? Kapatid? Tito at Tita? Lolo at Lola?

Who are your parents? Siblings? Aunts and uncles? Grandfather and grandmother?

2. Pumili ng pangalan sa Filipino./Choose a Filipino name.

Magisip ng mga salita sa Filipino na maglalarawan ng kanyang mga katangian at iba pang miyembro ng pamilya. Halimbawa, Mabait si Julian, Kenkoy si Papa, Maganda si Mama, etc. Isalin mula sa Inggles kung kinakailangan.

Think of one word in Filipino that would describe him/her and other members of the family and use it as a character’s name e.g Mabait si Juan, Kenkoy si Papa, Maganda si Mama, etc. Translate from English if needed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s