3. Leksiyon/Lesson 5: Pagkatapos Magbasa/Post-Reading

Standard

Topic 5: Ito ang Pilipinas sa aking paningin./This is the Philippines in my mind.

Pagkatapos Magbasa/ Post Reading

1.      Gawaing Pang-unawa 1/ Engagement Activities 1

a. Tauhan/Character:

Iguhit ang mga larawan nina Teo, Pearlie at Tatay.  Gupitin ang mga ito.

Draw a picture of Teo, Pearlie and Tatay. Cut around them.

b. Tagpuan/ Setting:

Tumingin sa mga larawan at pinta ng tanawing panlalawigan at mga jeepney mula sa internet.  Magpinta o gumuhit ng sariling bersyon.

Look at pictures and paintings of  Philippine rural scenes online as well as jeepneys. Paint his/her own version.

c.       Istorya/ Plot:

Ilahad ang kwento ni Teo at Pearlie habang lumilikha ng collage sa pinintahang backdrop.

Tell the story of Teo and Pearlie while creating a collage on the painted backdrop.

2.      Gawaing Pangunawa 2/ Engagement Activities 2: Talakayan/ Discussion

 1. Ano ang kahilingan ni Lolo Jose mula kay Teo? What was Lolo Jose’s request from Teo?
 2. Bakit ayaw gawin ito ni Teo sa simula? Why didn’t Teo want to do it at first ?
 3. Sino si Pearlie? Who is Pearlie?
 4. Paano nagkakaiba sina Pearlie at Teo? How are Pearlie and Teo different ?
 5. Anu-ano ang mga ginawa nina Teo, Pearlie at Tatay Ador? Ano ang mga naging reaksyon ni Pearlie? What did Teo, Pearlie andTatay Ador do? What were the reactions of  Pearlie?
 6. Ano ang naging epekto ng pagbisita ni Pearlie kay Teo? What was the effect of Pearlie’s visit on Teo?
 7. Maihahalintulad mo ba si Pearlie kay Teo? Bakit oo o hindi?
  Can you compare yourself to Pearlie? Why or why not?

3.      Pagpapayaman at Pagpapahaba sa Karanasang Pampanitikan/Enrichment/Extending the Literary Experience

1. Magsagawa ng paglalakbay sa likas na yaman at kabihasnang Filipino sa pamamagitan ng internet, sa DOT website.  Anu-anong mga pook ang nais mong makita o mapuntahan? Bakit?

Go on a virtual tour of the natural wonders and cultural heritage sites of the Philippines by checking out the DOT website. Which places would you like to see or visit? Why?

2. Magbahagi ng maikling kasaysayan ng bansang Pilipinas.  Banggitin ang mga mahahalagang bayani tula nina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Kapanayamin ang ibang Filipino kung sino ang kanilang hinahangaang bayani at bakit.

Share a short history of the Philippines mentioning important heroes such as  Jose Rizal and Andres Bonifacio. Interview other Filipinos on their favorite Philippine heroes and why.

Para sa maikling kasaysayan ng Pilipinas, heto ang mga iminumungkahing mga pangyayari. Ilarawan o maghanap na lamang sa internet ng  mga litrato tungkol dito.

For the short history of the Philippines, these are the suggested events in history. Draw these or download pictures from the internet.

 1. Ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila/Pre-hispanic Philippines
 2. Pagdating ng mga Kastila, Magellan vs. Lapu-lapu/Colonization of the Spaniards. Magellan versus Lapu-lapu
 3. Ang Pilipinas sa Ilalim ng mga Kastila (1521-1898)/The Philippines under Spanish Colonial Rule (1521-1898)

A few heroes: : Diego and Gabriela Silang, Gomburza, Melchora Aquino, Andres Bonifacio and the Katipunan, Jose Rizal and his novels,  Noli Me Tangere at El Filibusterismo

Ilang mga bayani: Diego at Gabriela Silang, Gomburza, Melchora Aquino, Andres Bonifacio at ang Katipunan, Jose Rizal at ang Noli at Fili

4. Unang Republika ng Pilipinas- ika 12 ng Hunyo 1898/The  First Republi of the Philippines- June 12, 1898

5. Ang Pilipinas sa Ilalim Amerikano  (1898-1946)/The Philippines under American Colonial Rule

6. Ikalawang Digmaang Pandaigdig/Panahon ng mga Hapon World War 2/ Japanese Occupation

7. Ikalawang Republika ng Pilipinas (1946-        )/Second Republic of the Philippines

8. Diktaturya ni Marcos at ang EDSA/ Marcos Dictatorship and EDSA Revolution

9. Kasalukuyang Pamahalaan ng Pilipinas sa Pamumuno ni Aquino/Present Government under President Aquino

Paunawa/Notice: Maaring maantala ang bata sa madugo at marahas na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahan-dahan sa pagtalakay nito at mahalaga ring ipaliwanag kung bakit ito nangyari at kung ano dapat sana ang tamang pagtrato sa isa’t-isa.

The student might not readily understand the reality of death and violence in Philippine history. Tackle this aspect carefully and it is important to explain why it happened and what could have been the proper treatment so that it didn’t happen in the first place.

3. Gayahin sina Teo at Pearlie. Maghanda ng meriendang Filipino na inangit o suman na may hinog na mangga.

Imitate Teo and Pearlie. Create a Filipino merienda of inangit or suman with mangoes.

4. Pag-aralan ang awiting Lupang Hinirang at Bayan Ko.  Ipaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng mga awiting ito.

Learn the songs Lupang Hinirang and Bayan Ko. Explain their meaning and significance.

5. Basahin ang akdang My Two Funny Worlds ni Teacher Siningguelas. Paghambingin at pag-ibahin ang kaniyang kaisipan at damdamin tungkol sa kanilang kasalukuyang bansa at ang bansang Pilipinas.  Gumawa ng scrapbook na base dito.

Read My Two Funny Worlds by Teacher Siningguelas. Try to compare and contrast his/her thoughts and feelings about their present country and the Philippines. Create a scrapbook based on these. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s