3. Leksiyon/Lesson 4:

Standard

Paksa 4/ Topic 4: May mga pinapahalagahan kami sa buhay tulad ng paggalang at pagmamahal sa isa’t-isa, bayanihan, kasipagan at kasinupan sa paggastos./We value certain things like love and respect for each other, helpfulness, a strong sense of industry and moderation in spending.

Pagtakapos Magbasa/ Post Reading

1.      Gawaing Pang-ugnay 1/ Engagement Activities 1

  1. Tauhan/ Character:

Gamit ang play dough at iba pang gamit pansining, lumikha ng modelo ng mahahalagang tauhan:  Haring Fernando, Don Pedro, Don Diego at Don Juan.

Using play dough and other arts and crafts materials. Create a model of the important characters: Haring Fernando, Don Pedro, Don Diego and Don Juan.

2. Tagpuan/ Setting:

Gamit ang mga bloke ng Lego, lumikha ng isang kastilyo.  Gumawa ng isang puno para sa Ibong Adarna gamit ang cardboard na pinintahan ng kayumanggi at luntiang tissue paper.

Set up a castle using Lego blocks. Create a tree for the Ibong Adarna using cardboard painted brown and green tissue paper.

3. Istorya/ Plot:

Gamit ang mga figurine at iba pang kagamitan, muling likhain ang kwento ng Ibong Adarna.

Re-create the story of Ibong Adarna using the figurines and other props.

2.      Gawaing Pang-ugnay 2/ Engagement Activities 2: Talakayan/ Discussion

  1. Sino si Haring Fernando? Ano ang suliranin niya? Paano siya maaaring tulungan? Who is King Fernando? What is his problem? How can he be helped?
  2. Sinu-sino ang kanyang mga anak?Who are his children?
  3. Ano ang kanilang ginawa para tulungan ang kanilang ama? Anong nangyari kay Don Pedro? Don Diego? Don Juan? What did they do to help their father? What happened to Don pedro? Don Diego? Don Juan?
  4. Bakit si Don Juan lamang ang nakakuha sa Ibong Adarna? Why was Don Juan the only one to get the Ibong Adarna?
  5. 5. Ano ang iyong natutunan mula sa kuwentong ito? What did you learn from the story?

3.      Pagpapayaman at Pagpapahaba sa Karanasang Pampanitikan/Enrichment/Extending the Literary Experience

a. Panoorin ang animated film o pelikula ng  Ibong Adarna.

Watch the animated film or movie of Ibong Adarna.

b. Isadula at bigkasin ang iba’t ibang damdamin ng mga tauhan.

Dramatize and verbalize the different feelings of the characters.

c. Bukod sa pagmamahal sa pamilya, ang Ibong Adarna ay mayroon ding ibang leksyon

na nais ipamalas sa iyo tungkol sa mga pinahahalagahan ng mga Pilipino. Alamin natin

ang iba niyang mga awit.  Awitin ang kantang Magtanim ay Di Biro (Kasipagan),

Ako ay May Lobo (Kasinupan sa paggastos), Ang Mga Ibon (Pananampalataya sa Diyos).

Ano ang mensahe ng mga awitin para sa iyo?

Ibong Adarna would like to teach you about other Filipino values. Aside from love to

one’s family, Filipinos also value other things.  Sing the action songs Magtanim ay Di

Biro (Industry) and Ako ay May Lobo (Moderation in spending). What do these songs

tell you?

Panoorin mula sa Youtube/ Watch from Youtube:

Magtanim ay Di Biro – http://www.youtube.com/watch?v=3M_ecTwXcss

Ako ay May Lobo may titik/with lyricshttp://www.youtube.com/watch?v=iVsQVBvb7U4&feature=related

Ang Mga Ibon- http://www.youtube.com/watch?v=8RpfikE8dn8&feature=related

  1. Magsadula at kumuha ng mga litratong nagpapamalas ng pagmamahal sa kaanak, paggalang sa nakakatanda, kasipagan at pagtitiyaga, pananampalataya sa Panginoon atbp. Lumikha ng mumunting scrapbook ng mga kaugalian at pinhahalagahan sa kulturang Pilipino.

Role-play and take pictures showing love for the family, respect for elders, industry and perseverance, faith in God, etc. Create a mini-scrapbook of Filipino customs and values.

2.       Magsagawa ng bayanihan sa pamamagitan ng boluntaryong paggawa sa pamayanan o di kaya ay pag-iimpok upang makapag-ambag ng kaunting halaga para sa mga iskolar o kapuri-puring proyekto sa Pilipinas.

Practice bayanihan by doing volunteer work in the community or saving up and donating money for a scholar or noteworthy project in the Philippines.

Halimbawa/ For example:

Philippine Red Cross – http://www.redcross.org.ph

Caritas Manila- http://www.caritas.org.ph/

Gawad Kalinga- http://www.gk1world.com/

Batang Mahihirap/ Underprivileged Children- http://www.projectpearls.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s