3. Leksiyon 2/Topic 2: Pagkatapos Magbasa/ Post-reading

Standard

A. Pagkatapos ng Pagbasa/ Post Reading
1. Gawaing Pang-unawa/ Engagement Activities 1
a. Tauhan/ Character:
Pagbihisin ang inyong anak at hayaan siyang magpanggap bilang ang batang babae (o lalaki..hayaan siyang pumili), ang Ina at ang Lola. Kapanayamin ang inyong anak gamit ang mga katanungan sa pagpapakilala ng sarili at pagbati mula sa Unang Paksa./ Let your child dress up and pretend to be the girl (or boy…let the child choose the gender), Mommy and the Lola. Interview your child by using the getting-to-know-you questions from Topic One.
Halimbawa/For example:
Kumusta ka? / How are you?
Anong pangalan mo?/ What is your name?
Ilang taon ka na?/ How old are you? Ano ang iyong edad?
Ano ang iyong paboritong pagkain? What is your favorite food?
b. Tagpuan/Setting:
Magsagawa ng mumunting kusina na mayroong mga kaserola, kawali at mga plato. Maglagay ng mga karne, prutas at gulay sa refrigerator./Set up a play kitchen with pots, pans, plates. Stock up on meat, fruits and vegetables in the refrigerator.
c. Istorya/Plot:
Gamit ang play dough, subukang lumikha ng bibingka, champorado, ensaymada, turon at halu-halo. Magdula-dulaan bilang ang bata, ang ina at ang lola. Ihain ang iba’t ibang pagkain mula Lunes hanggang Biyernes.
Using play dough, try to create a bibingka, champorado, ensaymada, turon, halu-halo. Role-play as the child, Mommy and the Lola. Serve the different foods from Monday to Friday.
2. Gawaing Pang-ugnay/ Engagement Activities 2: Talakayan/ Discussion
a. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? / Who are the characters in the story?
b. Anong problema ni Jackie?/ What was Jackie’s problem?
c. Anong ginawa ng Lola niya?/What did her Grandmother do?
d. Ano ang nangyari kay Jackie?/What happened to Jackie?
e. Gumaling ba siya dahil sa gamot o sa mga pagkaing inihanda ng Lola niya? Bakit?/ Did she get better because of her medicine or the food that her grandmother served to her? Why?
f. Ano ang epekto ng pagkain ng mga paborito mong pagkain sa iyo at sa ibang tao? What is the effect of eating your favorite food to yourself and with others?
3. Pagpapayaman at Pagpapahaba sa Karanasang Pampanitikan/Enrichment/Extending the Literary Experience
a. Lumikha ng isang biswal na arawang menu ng pagkaing Filipino para sa agahan, pananghalian, merienda at hapunan. Gumuhit o gumupit at magdikit ng mga larawan ng pagkaing Filipino na angkop bilang sopas, salad, ulam at panghimagas. Isulat ang mga ngalan nito.
Create a visual daily menu of Filipino food for breakfast, lunch, merienda and dinner. Draw or cut and paste pictures of Filipino food that would be appropriate as soup, salad, main dish and dessert. Write down their names.
b. Magkunwaring nasa bahay o sa isang kainan. Maghalinhinan bilang ang bata, ina at ang waitress/waiter. Sa papaanong paraan ka hihingi ng pagkain kung nasa bahay? Papaano ka oorder sa isang kainan?
Pretend to be at home or in a restaurant. Take turns being the child or the mom or the customer and the waiter/waitress. How will you ask for food at home? How will you order in a restaurant?
c. Magkunwaring mamimili sa isang tindahan o sa palengke para sa mga sangkap ng napiling pagkaing Filipino.
Pretend to shop in a store or market for the ingredients of a Filipino chosen food.
d. Matuto kung papaano magbigay at sumunod sa mga instruksyon sa pamamagitan ng paghanda ng isang baso ng halo-halo. Ang mga sangkap ay matatagpuan sa mga tindahang Filipino o Asyano.
Learn how to give and follow instructions by creating a glass of halo-halo. Ingredients should be available in any Filipino or Asian shop.
e. Awitin ang kantang Bahay Kubo at pag-usapan ang iba’t ibang gulay na nakapaloob sa awitin. Kung maaari, magluto ng pinakbet.
Sing the song Bahay Kubo and talk about the different vegetables featured in the song. Cook pinakbet if possible.
Panoorin ang beryson nito sa Youtube/Watch the Youtube version:
Bahay Kubo na may titik mula sa/with lyrics from

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s