2. Leksiyon/Lesson 1: Pagbabasa ng Kuwento

Standard

Paksa/Topic 1: Ako at ang aking pamilya ay may lahing Pilipino./ My family and I are of Filipino descent.

Pagbabasa ng Kuwento/ Reading

Basahin nang mabagal sa Pilipino. Isalin sa Inggles o sa wikang kinagisnan kung kinakailangan. Magtanong sa bata upang mahulaan ang susunod na mangyayari o upang makita ang pagunawa sa kuwento. Read the story aloud slowly in Filipino then in English or the dominant language if needed. Ask the child questions that would  predict the next part of the story or check their understanding.

Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga malalalim na salita na makakatulong sa pag-unawa ng bata sa kuwento. Explain the meaning of key words that may help the child grasp the meaning of the story.

Noong Unang Panahon: Si Malakas at Maganda ni/by Rafaelita Valera (Adarna House, 2005)

Sa Filipino:  Ayon sa mga Tagalog at Bisaya, noong unang panahon ay wala pang mga taong naninirahan sa daigdig. Walang mga nanay at tatay, mga kapatid, lolo at lola, tiyo o tiya o mga pinsan. Mayroon lamang mga halaman at hayop na naninirahan sa isang magandang paraiso. Minsan ay  nagutom ang hari ng mga ibon. Lumipad siya at tinuka ang isang kawayan. Sa kanyang kakatuka, nabiyak ang kawayan at lumabas si Malakas at pagkatapos si Maganda. Sila ang mga unang tao sa daigdig. Nagpakilala sila sa isa’t-isa at sumakay sila sa likod ng ibon hanggang sa nakahanap ng lugar na matitirahan. Ito ang Pilipinas.  In English: According to the Tagalog and Bisayan, the world was a vast and empty space where no single human being lived. There were no mothers and fathers, brothers and sisters, grandfathers and grandmothers, aunts and uncles, even cousins. There were only plants and animals that lived in paradise. One time the king of the birds was hungry, He flew and and found a bamboo to pecked at. All of a sudden, the bamboo split in half and out came Malakas then Maganda. They were the first human beings on earth. They introduced themselves to one another and rode on the back of the bird until they found a place to live. This was the Philippines.   
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s