2. Leksiyon/Lesson 5: Pagbasa/Reading

Standard

Topic 5: Ito ang Pilipinas sa aking paningin./This is the Philippines in my mind.

 Pagbasa ng Kuwento/ Reading

Basahin nang mabagal sa Pilipino. Isalin sa Inggles o sa wikang kinagisnan kung kinakailangan. Magtanong sa bata upang mahulaan ang susunod na mangyayari o upang makita ang pagunawa sa kuwento. Read the story aloud slowly in Filipino then in English or the dominant language if needed. Ask the child questions that would  predict the next part of the story or check their understanding.

Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga malalalim na salita na makakatulong sa pag-unawa ng bata sa kuwento. Explain the meaning of key words that may help the child grasp the meaning of the story.

Matang Malaki, Matang Maliit/ Big Eyes, Small Eyes by/ni  Grace D. Chong (Hiyas Publication)

Sa Filipino:  Humingi ng tulong si Lolo Jose mula sa ama ni Teo, si Tatay Ador. Nais niyang ipasama  sa bukid ang kanyang apong balikbayan na nanggaling pa sa Ingglatera dahil nirarayuma siya. Pumayag si Tatay Ador ngunit medyo nalungkot si Teo. Gusto sana niyang magpunta sa burol, maghanap ng gagamba at maglaro ng holen.

Dumating si Pearlie na nakapulang bestida at may flashlight pa. Malaki ang kanyang mga mata. Medyo nag-alinlagan si Teo na ilibot si Pearlie sa kanyang bayan.

Nakita ni Pearlie ang dyip nina Tatay Ador at Teo. Ang dyip ay matatagpuan lamang sa Pilipinas. Nagustuhan ito ni Pearlie. Sumakay sila sa dyip.

Pumunta sila sa kabukiran at nahulog sa pilapil si Pearlie. Tumawa lamang ito at napasama na rin si Teo.

Umakyat sina Teo at Pearlie sa itaas ng burol at nagustuhan ni Pearlie ang malarosas na talon dahil sa silaw ng araw ng bukang-liwayway.  Halos hindi na ito nakita ni Teo.

Pinakinggan nila ang  ingay ng iba’t-ibang mga hayop tulad ng ibon, kalabaw, gansa, palaka, aso, baboy at manok. Sobrang naaliw si Pearlie at pati si Teo ay naaliw na rin.

Tinawag sina Pearlie at Teo ni Tatay Ador. Nag-agahan sila ng hinog na mangga, suman at inangit. Akala ni Teo ay hindi ito kakainin ni Pearlie ngunit kinain niya ito at nagustuhan pa.

Nang papauwi na sila ay may tatlong magsasaka na humingi ng tulong kay Tatay Ador. Natulungan niya ang mga ito at tuwang-tuwa silang tatlo. Para siyang bayani.

Pagbalik nila sa bahay ay taos pusong nagpasalamat muli si Pearlie kay Teo. Nagsimulang linisin ni Teo ang kanilang dyip ngunit sa pagkakataong ito ay mas lalo pa niyang nakita ang kagandahan nito salamat kay Pearlie.

 

In English:Lolo Jose asked help from Teo’s father, Tatay Ador. He requested  him to tour his balikbayan granddaughter from England around because he was suffering from arthritis. Tatay Ador agreed to do it but Teo was sad. He wanted to go to the hills, look for spiders and play with marbles.

Pearlie came wearing her red dress and toting a flashlight. She had huge eyes. Teo was anxious about taking her around his hometown.

Pearlie saw Tatay Ador and Teo’s jeep. A jeep is found only in the Philippines. Pearlie loved it. They all rode it.

They all went to the countryside and Pearlie fell into the rice paddies. She only laughed at herself and Teo joined in as well.

Teo and Pearlie went up the hill and Pearlie loved the pinkish hue of the waterfall as the dawn’s early rays reflected on it. Teo almost didn’t see its beauty.

They listened to the noises of the different animals like the birds, carabaos, geese, frogs, dogs, pigs and chickens. They were all amused by them all.

Pearlie and Teo were called by Tatay Ador. They had a breakfast of ripe mangoes,suman and inangit. Teo thought that Pearlie woulnd’t eat it but she ate and truly liked them all.

On their way home, three farmers asked for Tatay Ador’s help. He was able to help them and they were all happy. He was like a hero to them.

 When they reached home, Pearlie thanked Teo profusely. Teo started to clea their  jeep but this time, he was able to see its beauty more thanks to Pearlie.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s