1. Leksiyon/Lesson 5: Bago Magbasa/Pre-reading

Standard

Topic 5: Ito ang Pilipinas sa aking paningin./This is the Philippines in my mind.

I. Mga Layunin/Objectives 

A. Pagpapahalaga/ Expressive Objectives

  1. To develop an appreciation for one’s Filipino roots and heritage.

B. Kasanayan/ Instructional Objectives

1. To become familiar with popular tourist spots in the Philippines.

2. To know the meaning of heroism and the people who have shown them.

3. To have a basic awareness of the history of the Philippines.

4. To learn how to ask questions in Filipino.

II. Paksa at mga Kagamitan/ Subject Matter and Materials

Nilalaman/ Selection: /Big Eyes, Small Eyes ni/byGrace D. Chong (Hiyas OMF Literature, 2003)

Karagdagang nilalaman/ Supplementary book: My Two Funny Worlds  by Teacher Siningguelas (Unpublished, 2010)

Mga Kagamitan/ Materials:

pictures of heroes, tourist destinations in the Philippines, other Philippine artifacts

II. Pamamaraan/ Procedure

A.     Bago Magbasa/ Pre-reading

1.       Pagpapagising sa Kasalukuyang Kaalaman/ Activating Prior Knowledge

Ano ang iyong nalalaman tungkol sa Pilipinas ?

What do you know about the Philippines?

Ano ang iyong di malilimutan kaugnay ng iyong huling pagdalaw sa bansang Pilipinas ? Ano ang di mo gaanong nagustuhan ? Bakit ?

What do you remember the most about your last trip to the Philippines ? What did you like? Least like?  Why?

Sakaling hindi pa nakakarating sa bansang Pilipinas ang bata, magpakita ng mga larawan at magsalaysay ng iyong sariling karanasan.

If the child has not been to the Philippines yet, show pictures and talk from your own experience.

2.      Developing concepts and vocabulary 

Pilipinas- isang bansa sa Timog-Silangang Asya na binubuo ng 7,100 isla at may populasyon ng  ________./Philippines- a Southeast Asian country composed of 7,100 islands with a population of  80 million people.

balikbayan- isang Filipino o may lahing Filipino na umuwi upang dalawin ang bansang Pilipinas. / a Filipino or somebody of Filipino descent who goes home to visit the Philippines

bayani-isang taong nagpamalas ng bukod-tanging gawain para sa kanyang bansa./a person who has done a heroic deed for his/her people or country.

jeepney- isang pangkaraniwang uri ng transportasyon sa Pilipinas/a common mode of transport in the Philippines

3.      Developing a Purpose for Reading 

Paano mo ihahambing ang Pilipinas at ang kasalukuyang bansang tinitirhan?

Isipin ang mga  mabubuti at di-mabubuting aspeto ng mga bansa.

How would you compare the Philippines and your current country?

Think of both the good and the bad aspects.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s