1. Leksiyon/Lesson 4: Bago Mag-basa/Pre-reading

Standard

Paksa 4/ Topic 4: May mga pinapahalagahan kami sa buhay tulad ng paggalang at pagmamahal sa isa’t-isa, bayanihan, kasipagan at kasinupan sa paggastos./We value certain things like love and respect for each other, helpfulness, a strong sense of industry and moderation in spending.

I.    Mga Layunin/Objectives

A. Pagpapahalaga/ Expressive Objectives

  1. Maging mulat sa mahahalagang pagpapahalagang Filipino tulad ng pagmamahal sa pamilya, paggalang sa nakakatanda, bayanihan at kasinupan sa paggastos. /To become aware of the important and deeply-cherished Filipino values such as love for the family, respect for the elders and bayanihan.
  2. Mapahalagahan ang aral na nakapaloob sa isang alamat./ To value the lesson found in a legend

B. Kasanayan/ Instructional Objectives

  1. Maging pamilyar sa banghay ng alamat./ To become familiar with the plot of the legend
  2. Makilala ang iba’t ibang damdamin ng mga tauhan./ To identify the different emotions of the characters

II.  Paksa at mga Kagamitan/ Subject Matter and Materials

Nilalaman/ Selection: Ibong Adarna ni/by Roberto Alonzo (Adarna House, 2003)

Mga Kagamitan/ Materials: play dough, paint, cardboard, green tissue paper, DVD of Ibong Adarna

III. Pamamaraan/ Procedure 

  1. Bago Magbasa/ Pre-reading

a.   Pagpapagising sa Kasalukuyang Kaalaman/ Activating Prior Knowledge

a.      Itala ang ngalan ng mga kilalang tauhang ibon mula sa mga aklat, cartoons at pelikula. Subuking alalahanin ang kwento nina Malakas at Maganda.

List down the names of different bird characters from books, cartoons and movies. Try to remember the story of Malakas at Maganda.

  b. Pag-aalis ng mga Balakid/ Developing Concepts and Vocabulary

  1. Ibong Adarna-isang mitikal na ibon na may kapangyarihang gawing bato ang sinumang makakarinig sa awitin nito.  Ang kanyang awitin naman ay may kakayahang magpagaling.

Ibong Adarna- a mythical bird that sings and makes its listeners turn into stone. Its song has healing properties.

2.Iba’t-ibang emosyon- saya, lungkot, galit, hiya, tuwa, gulat, takot, atbp.

Different emotional concepts such as happiness, sadness, anger, joy, shock, fear, etc.

3. Paggaganyak/ Developing a Purpose for Reading 

  1. Mag-isip kung sa papaanong paraan nila naipapakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang.

Brainstorm on what they do to show their love to their parents.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s