1. Leksiyon/Lesson 3: Bago Magbasa/Pre-reading

Standard

Topic 3: Mahilig kaming magsaya at magdiwang./We love to have fun and celebrate.

I. Mga Layunin/Objectives

A. Pagpapahalaga/ Expressive Objectives

Maunawaan at matutunang mahalin ang hilig ng mga Pilipino sa kasiyahan at pagdiriwang./ To understand and embrace the fun-loving and festive nature of Filipinos

B.    Kasanayan/ Instructional Objectives

1. Makilala ang iba’t ibang pagdiriwang at kapistahan ng mga Pilipino./To know about the different feasts and celebrations in the Philippines

2. Makapagbati nang naaayon sa okasyon./To be able to greet appropriately depending on the occasion.

3. Makilala ang mga tradisyunal na laro at laruang Pilipino./To be familiar with  traditional Filipino toys and games

4. Matutunan ang ngalan ng araw at buwan ng isang taon./To know the days and months of the year

II. Paksa at mga Kagamitan/ Subject Matter and Materials

Nilalaman/Selection: Filipino Celebrations: A Treasury of Feasts and Festivals by Liana Romulo (Tuttle Publishing, 2011)

Mga Kagamitan/Materials: larawan ng mga selebrasyon at mga laruang Pilipino

pictures of celebrations, Filipino toy artifacts

III. Pamamaraan/ Procedure

A.     Bago Magbasa/ Pre-reading

1.      Pagpapagising sa Kasalukuyang Kaalaman/ Activating Prior Knowledge

Ipakita ang mga larawan ng bata nang siya’y binyagan, nagdiwang ng kaarawan, kasalan ng magulang at iba pang masasayang okasyon. Manood ng mga video ng pagdiriwang ng kaarawan ng mga Pilipino, mga kapistahan, kasalan at kapaskuhan sa Pilipinas mula sa YouTube. Pag-usapan ang mga naganap o nagaganap.

Show the  child’s pictures on his/her baptism, birthday, the parents’ wedding and other festive occasions. Watch Youtube videos of a children’s birthday party in the Philippines, a fiesta, a Filipino wedding and Christmas. Talk about what happened or is happening.

2.      Pagaalis ng mga Balakid/ Developing Concepts and Vocabulary 

Ipakilala ang mga sumusunod na salita habang isinasagawa ang Pagaalis ng mga Balakid./ Introduce these words during the activating prior knowledge activity.

a.      Ngalan ng mga pagdiriwang- kaarawan, fiesta/pista, binyag, kasal, Araw ng Kalayaan, Araw ng Patay, Pasko./ Names of feasts- birthday, fiesta, baptism, wedding, Independence Day, All Souls Day, Christmas

b.      Mga araw sa isang linggo- Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo/ Days of the week- Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

c.       Mga buwan sa taon- Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre/ Months of the year- January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

3.      Paggaganyak/ Developing a Purpose for Reading 

Mahilig ka bang magdiwang?/ Do you like to celebrate?

Ano ang mga nais mong ipagdiwang?/What do you like to celebrate about?

Mahilig ka bang maglaro?/  Do you like to play?

Anong mga gusto mong laruin ?/ What do you love to play?

Babasahin natin ang isang aklat tungkol sa iba’t ibang mga piyesta at pagdiriwang  sa Pilipinas./ We will read a book that will tell us about the different feasts and celebrations in the Philippines.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s